Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami, które powstały w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja.

Pierwszy z nich to „Diagnoza kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej”. Opracowana diagnoza uwzględnia elementy przyjętej transformacji energetycznej i kwestie istotne dla kształcenia zawodowego przy udziale pracodawców oraz placówek VET. Materiał ukazuje mocne i słabe strony instytucji kształcenia zawodowego oraz lokalnych pracodawców.

 

Drugi dokument pn. „Strategia kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej do roku 2040”. W wyniku analizy rynku pracy w opracowaniu zidentyfikowano istotne kwestie współpracy lokalnych pracodawców z placówkami kształcenia zawodowego. Wyszczególniono kluczowe innowacyjne kierunki kształcenia zawodowego, na które Wielkopolska powinna się otworzyć i promować wśród młodzieży. Przedstawiona wizja  rozwoju szkolnictwa branżowego w Wielkopolsce Wschodniej do roku 2040 zakłada uzyskanie, przez młode i dorosłe osoby, wysokiej jakości wykształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami zmieniającego się, innowacyjnego rynku pracy, z uwzględnieniem procesów transformacji energetycznej zachodzących w Wielkopolsce Wschodniej. W strategii podkreślono kwestie dotyczące doradztwa zawodowego i świadomego wyboru kierunków kształcenia istotnych dla regionu bez czego nie będą miały wystarczającej siły zaistnienia na rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeci dokument pt.: „Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej” przedstawia dobre praktyki w VET realizowane przez lidera i partnerów projektu. Publikacja prezentuje instrumenty współpracy szkół z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego i zawodowego z Norwegii i Polski. Podręcznik ukazuje spektrum form współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami. Opisane przykłady działań mogą być inspiracją dla samorządów oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Dokumenty stanowią podstawę do przygotowania przez organy prowadzące placówki kształcenia zawodowego na terenie Wschodniej Wielkopolski oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej.

 

W ramach dobrych praktyk zostały opracowane 2 przykładowe programy staży dla uczniów kształcących się w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik elektryk, które to w ocenie uczestników diagnozy są strategiczne dla regionu w kontekście transformacji energetycznej. Staże są organizowane w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w rzeczywistych warunkach pracy. Staże uczniowskie mogą odbywać się również w okresie ferii letnich lub zimowych, a uczeń odbywający staż uczniowski może otrzymywać miesięczne świadczenie pieniężne.

Korzystając z przedstawionych programów należy pamiętać o ich modyfikacji i dostawaniu do potrzeb lokalnego rynku pracy i specyfiku szkoły.

 

 

 

Skip to content