Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Koninie z siedzibą przy ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin,
reprezentowane przez Dyrektora.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia
Dualnego i Zawodowego w Koninie możliwy jest pod tel. 531 641 425 lub
adresem e-mail: [email protected]
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań z zakresu działalności
samorządu województwa określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących
uprawnień, bądź spełnienia przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej (art. 6 ust. 1 lit c oraz lit. e RODO); przetwarzanie może być niezbędne w celu
wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie,
przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); mogą wystąpić przypadki w których
wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym Administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 28 RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie, przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla
jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy
kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67).
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od
Administratora:
 dostępu do treści swoich danych osobowych;
 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 usunięcia swoich danych osobowych;
 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 przenoszenia swoich danych osobowych;
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
7. W sytuacjach gdy, do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody,
zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do
cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym do których
podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y bądź umownym np. w przypadku, kiedy podanie
danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będzie
możliwe zawarcie takiej umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Skip to content