Deklaracja dostępności serwisu internetowego Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cwrkdiz-konin.pl/

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-02-19

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-01

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27.

Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Brak zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Andrzej Budny, adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 240 63 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zlokalizowane jest w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ul. Sosnowej 14, 62-510 Konin, na wysokim parterze w pokojach 203-206. Budynek ma dwa wejścia. Wejście główne dedykowane jest pracownikom i interesariuszom Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wejście prowadzi do klatki schodowej, przy której znajdują się schody oraz winda dla osób niepełnosprawnych, którą można dostać się do korytarza głównego (wysoki parter). Drugie wejście dedykowane jest pracownikom i interesariuszom Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego.
Do głównego korytarza (wysoki parter) prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą korzystać z wejścia dedykowanego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a także liczyć na pomoc pracowników CWRKDiZ. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 63 240-63-05. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym (wysoki parter). Korytarze dostosowane są do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Na wysoki parter prowadzą schody. Na schodach brak jest podjazdów dla wózków. Schody są wyposażone w poręcze.

Dostosowanie wind

Od strony CDN zainstalowana jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem, przy ulicy Sosnowej znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Centrum.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: [email protected]; tel. 63 240 63 05). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Skip to content