Polityka prywatności

Polityka prywatności Centrum Wsparcia

Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przykłada szczególną wagę do poszanowania prywatności wszystkich osób, z którymi pracuje, współpracuje lub komunikuje się z innego powodu, jak również odwiedzających stronę www Centrum. Niniejszy dokument podzielony jest na rozdziały. Prosimy o uważną lekturę rozdziału pierwszego (Informacje ogólne o ochronie prywatności i danych osobowych), a następnie, zapoznanie się z zapisami objaśniającymi szczegółowo sposób postępowania z informacją na Państwa temat w kontekście konkretnej formy współpracy lub komunikacji.

Rozdział I

Informacje ogólne o ochronie prywatności i danych osobowych

 1. Ilekroć komunikujecie się Państwo z Centrum, korzystacie z naszej pomocy albo odwiedzacie naszą stronę internetową, dochodzi do niezbędnego gromadzenia informacji na Państwa temat. W wielu przypadkach informacje te pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, co oznacza, że stają się one chronionymi prawem tzw. danymi osobowymi.
 2. Zasady postępowania z danymi osobowymi określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO / GDPR) oraz przepisy prawa krajowego, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Centrum oświadcza, że dokłada najwyższej staranności w celu utrzymania pełnej zgodności z duchem i literą tych przepisów, jak również w celu ochrony szeroko rozumianej prywatności wszystkich osób, których dane posiada.
 3. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie z siedzibą przy ulicy Sosnowej 14 decyduje o celach, w jakich wykorzystywane są Państwa dane, co czyni je tzw. Administratorem Danych Osobowych.
 4. Wszelkie podmioty działające na polecenie Centrum, takie jak firmy świadczące usługi z zakresu hostingu, podmiot realizujący obsługę infrastruktury IT, dostawca poczty elektronicznej, fotografowie i kamerzyści oraz ewentualnie inne firmy współpracujące z Centrum przy realizacji konkretnych wydarzeń i wskazane w ich regulaminach, działają wyłącznie na polecenie Centrum i pod nadzorem Centrum.
 5. Wszelkie sprawy związane z ochroną Państwa prywatności, zarówno te adresowane bezpośrednio do Centrum, jak i związane z działalnością naszych podwykonawców, możecie Państwo omawiać z powołanym przez Centrum Inspektorem Ochrony Danych, panią Ewą Galińską pisząc na adres poczty elektronicznej [email protected]
 6. Centrum współpracuje również z szeregiem instytucji realizujących tożsame lub podobne cele statutowe. W związku z tą współpracą, w niektórych przypadkach dochodzi do przekazania (tzw. udostępnienia) danych osobowych. Jeżeli Państwa dane miałyby być przedmiotem takiego przekazania, zawsze zostaniecie o tym Państwo niezależnie powiadomieni (przeważnie poprzez postanowienia regulaminu organizowanego przez Centrum wydarzenia).
 7. Bez względu na okoliczności ani kontekst konkretnej sprawy, Centrum nigdy nie zastosuje względem Państwa zautomatyzowanych systemów, które bez ludzkiej ingerencji podejmą decyzję pociągającą za sobą skutek prawny lub inny, ale równie istotny dla Państwa.
 8. W związku z faktem, że Centrum wchodzi w posiadanie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu szereg praw:
  1. prawo dostępu do treści dotyczących Państwa danych, prawo do ich korygowania oraz do uzyskania ich kopii;
  2. prawo do wezwania Centrum do ograniczenia stosowania Państwa danych oraz ich usunięcia (prawo to nie dotyczy sytuacji, w której dane potrzebne są

Centrum do wywiązania się z obowiązków prawnych na nim ciążących);

 1. prawo do tzw. przeniesienia danych, a więc wezwania Centrum do przesłania kopii Państwa danych wskazanemu podmiotowi (prawo to dotyczy informacji gromadzonych na podstawie umów i regulaminów oraz w oparciu o Państwa zgody i tylko w tym zakresie, w jakim samo Centrum dysponuje możliwością techniczną wygenerowania takiego zestawienia);
 2. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego procesowania Państwa danych, z którego należy korzystać zawsze wtedy, gdy Państwa szczególna sytuacja życiowa sprawia, że prowadzone przez Centrum działania doprowadzają do naruszenia Państwa praw lub wolności;
 3. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Jeżeli z jakichkolwiek względów, w określonych sytuacjach zakres przysługujących Państwu praw miałby ulec zmianie, zostaniecie o tym Państwo zawsze dodatkowo poinformowani (zapisy takie mogą znajdować się w sąsiedztwie klauzul zgód, w szczegółowych postanowieniach dotyczących konkretnych sytuacji, zawartych poniżej lub w niezależnych regulaminach wydarzeń organizowanych przez Centrum).

Rozdział II

Informacja dla uczestników procesów rekrutacyjnych

 1. Uzasadnieniem wykorzystywania Państwa danych osobowych, a więc tzw. podstawą prawną ich stosowania, jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku przekazania w procesie rekrutacyjnym informacji o stanie zdrowia), której udzielacie Państwo poprzez przesłanie swojego CV na adres wskazany w ogłoszeniu (art. 4 ust. 11 RODO oraz motyw 32 preambuły).
 2. Państwa dane posłużą nam do dokonania selekcji kandydatów, umawiania rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenia tych rozmów oraz negocjacji warunków zatrudnienia (w czasie rozmowy może dojść do pozyskania dodatkowych informacji, które nie zostały zawarte w CV) oraz do złożenia oferty pracy.
 1. Cały proces rekrutacyjny uważa się za zamknięty z chwilą przedłużenia umowy ze zwycięzcą, a więc po zakończeniu okresu próbnego. W przypadku braku możliwości kontynuowania współpracy ze zwycięzcą, Centrum potrzebować będzie danych pozostałych kandydatów. Z tego względu całkowity okres przechowywania Państwa danych osobowych wynosił będzie 6 miesięcy licząc od daty publikacji ogłoszenia o pracę na BIP Centrum.
 2. Zawiadamiamy także, że w związku z ciążącym na Centrum obowiązkiem prawnym, imię i nazwisko zwycięzcy rekrutacji zostanie podane do informacji publicznej przez publikację na BIP Centrum i będą tam dostępne przez okres 2 lat.
 3. Udział w rekrutacji jest w pełni dobrowolny.

Rozdział III

Informacja dla kontrahentów, podwykonawców oraz osób wskazanych do kontaktu w podmiotach powiązanych i współpracujących

 1. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Centrum w związku z ich niezbędnością do wykonywania celów statutowych Centrum realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 2. Państwa dane zostały Centrum przekazane przez pracowników Państwa instytucji lub firmy, pozyskane z Państwa strony internetowej lub udostępnione przez podmiot, w którym Państwa firma jest zrzeszona (np. Cechy Rzemieślnicze, Izby Gospodarcze itd.).
 3. Informacje, które pozyskujemy na Państwa temat (tzw. kategorie danych osobowych), obejmują:
  1. imię i nazwisko;
  2. nazwę podmiotu reprezentowanego;
  3. adres fizyczny, na który może być kierowana służbowa korespondencja;
  4. nazwę stanowiska pracy;
  5. obszar kompetencji / zakres realizowanych zadań;
  6. numer telefonu kontaktowego;
  7. adres poczty elektronicznej.
 4. Państwa dane posłużą nam do kontaktu z Państwem w celu nawiązania potencjalnej współpracy, w obszarach takich, jak:
  1. zapraszanie Państwa do udziału w organizowanych przez Centrum szkoleniach i warsztatach;
  2. kierowanie próśb o publikację, w imieniu Centrum, informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum oraz o usługach świadczonych przez Centrum (np. usługach doradztwa zawodowego);
  3. kierowanie próśb i zapytań w związku z możliwą współpracą w zakresie publikacji określonych treści, w związku z promowaniem modelu kształcenia dualnego i zawodowego;
  4. składanie propozycji objęcia patronatem wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum;
  5. kierowanie próśb o sponsoring wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum;
  6. składanie propozycji pełnienia funkcji prelegenta lub osoby prowadzącej warsztaty na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum.
 5. Jako że Państwa dane są niezbędne do realizacji celów statutowych Centrum, będą przez Centrum wykorzystywane do momentu powzięcia informacji o ich nieaktualności (w tym otrzymanie z Państwa strony jasnego komunikatu, że nie jesteście Państwo zainteresowani potencjalną współpracą).
 6. Pozyskanie Państwa danych jest uprawnieniem Centrum jednak możecie Państwo wdowolnym momencie wezwać Centrum do zaprzestania ich stosowania.

Rozdział IV

Informacja dla osób odwiedzających stronę  https://cwrkdiz-konin.pl/ oraz Polityka Cookies

 1. Państwa dane osobowe gromadzone są na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie.
 2. W zakresie zapisów na newsletter Centrum, zgoda ta jest wyrażana poprzez oznaczenie checkboxa w zakładce zapisu na newsletter.
 3. Państwa dane osobowe są również pozyskiwanie w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia jej funkcjonowania oraz w zakresie związanym z prowadzeniem analityki ruchu sieciowego oraz dane osobowe, które gromadzone są w dziennikach logów systemowych.
 4. Zgodna na zbieranie tych informacji jest przez Państwa wyrażana poprzez akceptację ustawień tzw. cookies.
 5. Uwaga! W niektórych przypadkach Państwa przeglądarka może automatycznie zaakceptować zapisywanie się plików cookies. Informujemy, że możecie Państwo dokonać zmian w tych ustawieniach:
  1. Internet Explorer Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje internetowe>Prywatność > przycisk: Zaawansowane > wybrać odpowiednie ustawienia.
  2. Mozilla Firefox Konfiguracja możliwa po otwarciu karty: Prywatność. W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.
  3. Google Chrome W menu (w prawym górnym rogu) wybieramy Ustawienia Google Chrome i pozycję: Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > w sekcji „Prywatność” wybieramy przycisk „Ustawienia treści” > następnie wybieramy odpowiednie ustawienia.
 1. W związku z odwiedzaniem naszej strony www, pozyskujemy następujące informacje:
  1. publiczny adres IP (informacja ta jest automatycznie modyfikowana w czasie przesyłania danych do zewnętrznego narzędzia analizującego ruch na stronie natomiast log systemowy ją przechowuje);
  2. adres strony www, z której Państwo trafiliście na stronę Centrum poprzez zastosowanie odnośnika (linka);
  3. długość odwiedzin naszej strony z podziałem na każdą podstronę;
  4. informację historyczną o każdych odwiedzinach (data i godzina rozpoczęcia sesji);
  5. informację pozwalającą na zidentyfikowanie Państwa przeglądarki (a pośrednio, Państwa), takie jak rozdzielczość ekranu, zainstalowane wtyczki, zainstalowane czcionki, język wyświetlania, typ i wersja przeglądarki.
 2. Wysyłka newslettera służy dostarczaniu Państwa bieżących informacji o działalności Centrum.
 3. Gromadzenie danych w związku z odwiedzaniem strony internetowej służy w pierwszej kolejności zapewnieniu właściwej obsługi użytkowników (zapewnieniu poprawnego działania strony), a także prowadzeniu badań jakości strony oraz zainteresowania poszczególnymi treściami na niej publikowanymi.
 4. W zakresie wysyłki newslettera, Centrum wspiera się pomocą firmy świadczącej usługę wysyłki masowej.
 5. W zakresie prowadzenia analityki zachowań na stronie www, Centrum korzysta z dedykowanej usługi świadczonej przez podmiot zewnętrzny.
 6. Dane gromadzone w celu wysyłki newslettera będą wykorzystywane do momentu cofnięcia zgody, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.
 7. Dane gromadzone dla celów statystycznych są niezwłocznie anonimizowane (przestają pozwalać na Państwa identyfikację).
 8. Informacje gromadzone w plikach cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym i mogą zostać usunięte w dowolnym momencie. W przypadku braku podjęcia działań w celu usunięcia plików cookies, ich usunięcie następuje automatycznie, w zależności od ich typu, ale nigdy później niż po upływie 2 lat (należy jednak mieć świadomość, że regularne odwiedzanie naszej strony prowadzi do odświeżenia informacji zawartych w plikach cookies).
 9. Podanie wszystkich powyższych danych jest dobrowolne.
 10. Zawiadamiamy również, że niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania i wykorzystywania Państwa danych na stronach Centrum. Na stronach tych mogą znajdować się linki do stron zewnętrznych, które podlegają niezależnym standardom i politykom. Sugerujemy zapoznać się z treścią tych polityk prywatności i cookies.

 

Skip to content