Sza­now­ni Pań­stwo,
za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji „Za­wo­dow­cem by­ć”,
któ­ra od­bę­dzie się 17 pa­ździer­ni­ka 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, ul. Prze­my­sło­wa 3D o godz. 9.30.
Spotkanie jest skierowane do nauczycieli i dyrektorów szkół, doradców zawodowych, uczniów szkół ponadpodstawowych (kończący naukę w roku szkolnym 2023/2024), pracowników instytucji/szkół realizujących kształcenie zawodowe pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze
kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu Wschodniej Wielkopolski.
Za­pi­sy na kon­fe­ren­cję: https://tiny.pl/cjhzb
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Oso­ba do kon­tak­tu: Dorota Wrzesińska,
e-ma­­il: dw­rze­sin­ska­@cdn­ko­nin.pl, tel. 600328768.
Skip to content