Konferencja upowszechniająca rezultaty międzynarodowego projektu pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” odbyła się w miniony wtorek w gościnnych murach Akademii Nauk Stosowanych w Koninie.

Organizatorem konferencji było Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wchodzące w skład konsorcjum realizującego projekt wraz z liderem – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Techniki Eksploatacji w Radomiu oraz norweskim Partnerem – Furim Institutt Oslo. Głównym celem projektu realizowanego od 01.01.2022 r. do 30.12.2023 r. jest przygotowanie organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego na terenie Wschodniej Wielkopolski oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej wyniku transformacji energetycznej.  Wartością dodaną projektu będzie rozwój instytucjonalny i umiędzynarodowienie partnerów oraz promocja kształcenia i szkolenia zawodowego jako priorytetowego wyboru ścieżki kształcenia wśród młodzieży i społeczeństwa lokalnego.

Znakomita frekwencja uczestników konferencji świadczyć może o ogromnej wadze problemów i celów szczegółowych podjętych w ramach projektu takich jak:

  • zdiagnozowanie zasobów, potencjału i potrzeb sektora,
  • opracowanie podstaw do wdrożenia zarządzania strategicznego w edukacji zawodowej,
  • zdefiniowanie, upowszechnienie i wdrożenie instrumentów współpracy i dobrych praktyk dotyczących relacji pomiędzy pracodawcami, placówkami kształcenia zawodowego.

Zaprezentowano zasadnicze działania ujęte w harmonogramie projektowym:

  1. Badanie ankietowe – 26 szkół i placówek KSZ
  2. Badanie ankietowe – 56 pracodawców i przedsiębiorców
  3. Wywiady pogłębione
  4. Wstępna diagnoza
  5. 4 edycje warsztatów (Koło, Turek, Słupca, Konin) – konsultacje diagnozy i rekomendacje do Strategii – 84 uczestników z 32 instytucji.

Podczas wydarzenia przedstawiono kompleksowo genezę i założenia projektu (Małgorzata Sołtysiak – kierownik projektu, Specjalista – Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Techniki Eksploatacji w Radomiu oraz rezultaty projektu: Rezultat 1. – Diagnozę kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej – dr Mirosław Żurek, Starszy Specjalista – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami; Rezultat 2. Strategię kształcenia i szkolenia zawodowego Wielkopolski Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej do roku 2040 – Arleta Jaśniewicz, Zastępca Dyrektora Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie; Rezultat 3 – Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej:  „Klasy patronackie” – Jerzy Markowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie.

Strategię w ujęciu norweskim – przykłady dobrych praktyk istotnych w kształceniu i szkoleniu zawodowym w imieniu partnerów norweskich przedstawił – Remigiusz Mazur z Sieci Badawczej Łukasiewicz Instytut Techniki Eksploatacji w Radomiu. Dobra praktyka nr 2. Droga do powołania – Strategia powiatu Oslo wobec kształcenia i szkolenia zawodowego Dobra praktyka nr 3. Strategia zaangażowania uczniów w liceum ogólnokształcącym w okręgu Oslo Dobra praktyka nr 4. Strategia kształcenia i szkolenia zawodowego w okręgu Troms.

Dalsze działania – wdrażanie Strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej przedstawił Andrzej Budny, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Swoją obecnością na konferencji zaszczyciły nas p. Małgorzata Waszak – Klepka Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego p. Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW.

W trakcie konferencji Dyrektor CWRKDIZ w Koninie Andrzej Budny wręczył uroczyste podziękowania przedstawicielom instytucji zaangażowanych w projekt. Cieszy fakt i napełnia nadzieją wsparcie i zaangażowanie szerokiego grona interesariuszy podjętej w projekcie problematyki – partnerów lokalnych, sygnatariuszy listu intencyjnego:

Miasto Konin
Powiat Kolski
Powiat Koniński
Powiat Słupecki
Powiat Turecki
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie
Konińska Izba Gospodarcza
Turecka Izba Gospodarcza
Cech Rzemiosł Różnych w Koninie
Cech Rzemiosł Różnych w Turku
Cech Rzemiosł Różnych w Kole
Cech rzemiosł Różnych w Słupcy.
Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za udział w konferencji oraz za aktywne uczestnictwo w tworzeniu Strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.

Skip to content