Nazwa projektu:

„Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”

Współfinansowany: z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy: POWERVET-2019-1-PL01-KA102-061878

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym.

Cele szczegółowe obejmują:

 • wzrost kompetencji zawodowych, zgodnie z określonymi w programach praktyk efektami uczenia się uczniów w zawodach: technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk oraz technik spedytor;
 • poznanie nowych narzędzi i metod pracy z uczniem w placówkach KSZ przez kadrę zgodnie z programami job- shadowing (obserwacja pracy);
 • poprawa umiejętności zarządzania placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego przez kadrę;
 • wzrost umiędzynarodowienia organizacji partnerskich;
 • wzrost liczby mobilności międzynarodowych;
 • zapewnienie wysokiej jakości miejsc praktyk;
 • wzrost rozpoznawalności efektów kształcenia;
 • wdrożenie procedur kumulowania i uznawania osiągnięć;
 • poprawa umiejętności zarządzania projektami;

Wartość projektu:

148 134,00 EUR

Kwota dofinansowania:

148 134,00 EUR

Poziom dofinasowania:

94,29 % – budżet środków europejskich i 5,71 % – budżetu państwa

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lata realizacji

2019  – 2020

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2019 r.

Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2021 r.

Realizujący projekt: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wnioskodawca, beneficjent

Partnerzy biorący udział w projekcie:

 1. Zespół Szkół Górniczo- Energetycznych w Koninie
 2. Zespół Szkół technicznych w Kole
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy
 5. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Działania w projekcie obejmują:

 • organizację 62 mobilności uczniów,
 • organizację 30 godzin przygotowania z języka angielskiego,
 • organizację 10 godzin przygotowania z języka portugalskiego,
 • wsparcie pedagogiczne
 • wsparcie kulturowe
 • wdrożenie atrakcyjnego programu kulturowego w miejscu praktyk,
 • wdrożenie elementów systemu ECVET,
 • wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Projektu „ Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia” jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Skip to content