PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY na dostawę biletów lotniczych w klasie ekonomicznej według zasady konkurencyjności w ramach zapytania ofertowego nr 1/ POWER/2020 z dnia 13.01.2020 R.

W związku z realizacją projektu pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” nr 2019-1-PL01-KA102-061878”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności.

Poniżej znajduj się odnośniki do pełnej wersji protokołów w wersjach pdf:

Share This
Skip to content