Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w dniach od 24.02.2020 do 10.03.2020 podczas warsztatów grupowych przeprowadzanych przez doradców zawodowych z  CWRKDiZ w Koninie oraz podczas Targów Edukacyjnych w Poznaniu w dniach 6-8 marca 2020 roku.

Celem badania było wskazanie potrzeb młodzieży z klas 7 i 8 w zakresie doradztwa zawodowego, określenie formy wsparcia preferowanej przez uczniów, pokazanie pozytywnego wpływu doradztwa na wybory zawodowe i preorientację zawodową oraz preferowany typ szkoły ponadpodstawowej.

Łącznie w badaniu udział wzięło 247 osób, z czego 166 osób (67%) stanowili uczniowie klas 7, 70 osób(28%) to uczniowie klas 8, 11 (5%) osób to osoby dorosłe (rodzice uczniów).

Do badania przystąpiło 125 dziewcząt i 122 chłopców.

W przypadku wyboru szkoły ponadpodstawowej, uczniowie mieli do wyboru 4 opcje:

  1. Szkoła branżowa w zawodzie – taki wybór deklaruje 15 osób , czyli zaledwie 6 % badanych. Zawody jakie wskazywali to: fryzjer, kucharz, mechanik, cukiernik.
  2. Technikum w zawodzie – 61 osób czyli 25 % badanych wskazuje taki wybór, najczęściej wskazywanym zawodem był informatyk, programista, grafik,
  3. Liceum ogólnokształcące o profilu – 88 osób wskazało na taki wybór czyli 35,5% respondentów. Najczęściej wskazywanym profilem był biologiczno-chemiczny, humanistyczny rzadziej matematyczno-fizyczny. Pozwala to domniemywać, że uczniowie, którzy wskazują konkretny profil myślą o studiach na konkretnym kierunku – biologiczno-chemiczny profil wskazywać może na medycynę lub kierunki pokrewne.
  4. Nie wiem – 33% uczniów (83 osoby) – wskazały tą odpowiedź. Jako potencjalną przyczynę trudności, można wskazać brak zainteresowań zawodowych czy własnego potencjału zawodowego.

Kolejne pytanie dotyczyło roli doradcy zawodowego w procesie wyboru szkoły ponadpodstawowej. Prawie 74 % ankietowanych (182 osoby), wskazało na pozytywny wpływ działań doradców na wybór szkoły ponadpodstawowej.

Ostatnie pytanie dotyczyło preferowanej formy doradztwa zawodowego:

  1. 93 osoby, czyli 38 % jako najbardziej preferowaną formę wskazało warsztaty grupowe,
  2. 90 osób, czyli 36 % zadeklarowało wycieczki zawodoznawcze jako najlepszą formę doradztwa,
  3. 30 osób, czyli 12% wskazało konsultacje indywidualne jako najodpowiedniejszą formę doradztwa.
  4. Pozostałe 4 osoby wskazały, że nie interesuje ich żadna zaproponowana forma.

Powyższe wskazania pokazują, że młodzież najchętniej korzysta z grupowych form doradztwa zawodowego. Konsultacje indywidualne to forma, z której najczęściej korzystają osoby dorosłe.

Skip to content