W  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w czwartek 19 kwietnia 2018 roku, zostało podpisane porozumienie o partnerstwie pomiędzy Województwem Wielkopolskim  z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu reprezentowanym przez Marzenę Wodzińską i Macieja Sytka, Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego a Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, reprezentowaną przez Jerzego Bartnika Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, reprezentowaną przez Tadeusza Moczyńskiego Członka Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

Celem zawarcia porozumienia jest rozwój kształcenia zawodowego i dualnego w Wielkopolsce, a także poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności rzemiosła oraz podkreślenie roli i znaczenia Izb reprezentujących środowisko rzemieślnicze Województwa Wielkopolskiego. „Wielkopolska, dzięki podejmowanym programom i inicjatywom, jest przykładem zmian jakie adresowane są do młodych ludzi, aby ich aktywizować do przedsiębiorczości zawodowej. Powołane w ubiegłym roku przez Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, są jedynymi takimi instytucjami w kraju, których funkcje uznać można jako nowum w Polsce. Centra mogą być porównywalne z europejskimi Centrami Wspierania Szkolnictwa Zawodowego, dając szansę na równoważenie na rynku popytu i podaży, jako czynnika gwarantującego rozwój gospodarczy”- podkreśliła Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
„Wyzwania współczesnego rynku pracy polegają w dużej mierze na Innowacyjności. Nowatorskie kształcenie w tradycyjnych zawodach, może stać się kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej w warunkach gospodarki rynkowej” – dodał Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Planowane korzyści dla Centrów Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego płynące z podpisania porozumienia to m.in.:

  • ­   sformalizowanie relacji pomiędzy CWRKDiZ a Cechami, w efekcie czego nastąpi popularyzacja kształcenia dualnego i zawodowego,
  • ­   tworzenie bazy rzemieślników zrzeszonych w Cechach na WIELKOPOLSKIEJ PLATFORMIE ZAWODÓW,
  • ­   monitorowanie  potrzeb rynku pracy,
  • ­   wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy stronami porozumienia,
  • ­   podkreślenie znaczenia rzemiosła i potrzeby kształcenia dualnego,
  • ­   promowanie zawodów rzemieślniczych i zawodów przyszłości,
  • ­   zachowanie dziedzictwa zawodów unikatowych.
Skip to content