Konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac oraz księgowości w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Konin, 20.01.2020 r.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: starszy specjalista.

Wymiar etatu: 1/2

Planowane zatrudnienie: luty 2020 r.

Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Obsługa kadry pracowników CWRKDiZ w Koninie – prowadzenie akt osobowych, dekrety uposażeniowe, przeszeregowania, nagrody jubileuszowe itp., prowadzenie na bieżąco zmian w programie Kadry Vulcan.
 • Sporządzanie i przechowywanie listy obecności pracowników.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy w programie Kadry Vulcan.
 • Sporządzanie listy płac, prowadzenie spraw dotyczących zasiłków i zwolnień lekarskich.
 • Sporządzanie Rp-7.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, GUS i US.
 • Sporządzanie PIT-ów do Urzędu Skarbowego.
 • Opisywanie dokumentów finansowych.
 • Dekretowanie i wprowadzanie dokumentów w przypadku nieobecności głównego księgowego.
 • Sporządzanie przelewów i ich realizacja w czasie nieobecności głównego księgowego.
 • Prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności.
 • Udział w opracowywaniu planów finansowych jednostki;
 • Inne działania związane z pracą na stanowisku, realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie zgodne z art. 54  ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  • Ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • Ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego; osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Excel, Word, programy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe).

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość ustaw i rozporządzeń o pracownikach samorządowych i ich wynagradzania;
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy;
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 • Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania unijnych środków finansowych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej;
 • Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości;
 • Znajomość programów: Płatnik, Vulcan, PABS i KSAT;
 • Łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej;
 • Rzetelność, sumienność, dokładność;
 • Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • Umiejętność analizy i syntezy zadań i informacji;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • Pakiet socjalny;
 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;
 • Przyjazne środowisko pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny wraz z własnoręcznym podpisem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje;
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (zaświadczenia, opinie, referencje, itp.);
 • Kopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzającym wymagany staż pracy;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;
 • Własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2018 poz. 1000)”;

– „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

– „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych.”.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek oraz miejsce pracy są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności. Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Przewiduje się wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy w delegacje.

Termin składania ofert: do 03.02.2020 r.

Oferty należy składać w:

 • Sekretariacie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (pokój 205), ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;

 

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko starszego specjalisty w CWRKDiZ w Koninie”

Informacje dodatkowe:

 • CWRKDiZ w Koninie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Informacje o naborze i jego wynikach zostaną umieszczone na stronie  internetowej BIP https://cwrkdiz-konin.pl/bip/oferty-pracy/  oraz na tablicy informacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ulicy Sosnowej 14.

Share This
Skip to content