Konkurs na stanowisko Inspektora w Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Konin, 20.01. 2020 r.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. promocji, analiz i wsparcia.

Wymiar etatu: 0,75 etatu

Planowane zatrudnienie: luty 2020

Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin

Zakres podstawowych obowiązków:

 • Współpraca z ośrodkami naukowymi, podmiotami gospodarczymi, szkołami, instytucjami oraz organizacjami współpracującymi z biznesem w zakresie koordynowania działań dotyczących kształcenia dualnego.
 • Realizacja strategii Centrum w zakresie jej wizerunku i utrzymywanie stałych kontaktów z wybranymi grupami opiniotwórczymi jak: dziennikarze, władze lokalne, uznane ośrodki naukowe itd.,
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych o/dla Centrum, dbałość o ich właściwe wykorzystanie.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych pracodawców, współpraca z ośrodkami szkoleniowymi.
 • Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań i analiz rynku pracy dla potrzeb Centrum.
 • Opracowywanie raportów i współpraca przy projektach.
 • Udział w tworzeniu narzędzi do diagnozy zawodowej rynku, łączenie w tzw. czasie rzeczywistym popytu i podaży na rynku, określenie potrzeb pracodawców i ich udziału w kształceniu dualnym.
 • Upowszechnianie modelu kształcenia dualnego: współpracy szkoła – pracodawca.
 • Udział w tworzeniu projektów unijnych.
 • Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań i ich wdrażanie w zakresie edukacji zawodowej, współpracy z uczniami, szkołami, pracodawcami i instytucjami.
 • Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy,
 • Prowadzenie diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości,
 • Dokumentowanie prowadzonego procesu
 • współudział w promowaniu kształcenia zawodowego przez CWRKDiZ w Koninie,
 • współtworzenie i opracowanie materiałów reklamowych o/dla CWRKDiZ w Koninie oraz przygotowanie akcji promocyjnych, dbałość o ich dostępność i właściwe wykorzystanie,
 • realizowanie prac związanych z przygotowaniem konferencji i debat, szkoleń dla pracodawców, opracowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi i merytorycznymi z zachowaniem rzetelności, terminowości i dbałości ich przygotowania,
 • Współpraca z pionem merytorycznym i administracyjnym CWRKDiZ w Koninie,
 • Wykonywanie innych działań związanych z pracą na stanowisku, realizowanie bieżących zadań wyznaczonych przez dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność,
 • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: doradztwo zawodowe, socjologia, pedagogika lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy bądź doradztwa zawodowego,
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe, poświadczone odpowiednimi dokumentami lub doświadczenie pedagogiczne,
 • umiejętność opracowywania dokumentacji projektowej/konkursowej, związanej z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej,
 • znajomość zagadnień  funkcjonowania administracji publicznej w tym administracji samorządowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • gotowość do wyjazdów służbowych w związku z charakterem wykonywanych zadań.

 Wymagania dodatkowe:

 • pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami/zaświadczeniami
 • wiedza z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
 • zaliczona służba przygotowawcza, potwierdzona certyfikatem z pozytywnie zdanego egzaminu lub akt ślubowania,
 • praca na stanowisku urzędniczym,
 • efektywna organizacja pracy własnej,
 • umiejętność analizy i przetwarzania  informacji,
 • znajomość języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność.

Oferujemy:

Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego, pakiet socjalny, przyjazną atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. podpisane CV i list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie pedagogiczne,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe lub znajomość zagadnień ujętych w ogłoszeniu jako wymagania niezbędne (zaświadczenia, opinie, referencje, itp.)
 5. kopia strony dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 6. własnoręcznie podpisane przez kandydata oświadczenia:

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego  i Zawodowego w Koninie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.  2018 poz. 1000)”;

– „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”

– „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam
z pełni praw publicznych.”

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 Informacje o warunkach i miejscu pracy:

Budynek oraz miejsce pracy są przystosowane do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, wymagającą skupienia i dokładności. Praca wymaga bezpośredniego kontaktu z innymi osobami. Przewiduje się wyjścia poza miejsce pracy i wyjazdy w delegacje.

Termin składania ofert: do 03.02.2020 włącznie.

Oferty należy składać w:

 • Sekretariacie Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (pokój 205), ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin;

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

“Nabór na stanowisko inspektora w CWRKDiZ w Koninie”

Informacje dodatkowe:

 • CWRKDiZ w Koninie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji.

Informacje o naborze i jego wynikach zostaną umieszczone na stronie  internetowej BIP https://cwrkdiz-konin.pl/bip/oferty-pracy/ oraz na tablicy informacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie przy ulicy Sosnowej 14.

Share This
Skip to content