Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie poszukuje kandydata
na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektora ds. doradztwa zawodowego.
Wymiar etatu: 0,75
Planowane zatrudnienie: sierpień 2018
Miejsce pracy: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
ul. Sosnowa 14, 62-510 Konin
Zakres podstawowych obowiązków:
• Wsparcie uczniów i pracowników w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych
i kształtowaniu własnej drogi kariery,
• Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie konsultacji indywidualnych oraz grupowych zajęć
aktywizujących w szkołach i zakładach pracy współpracujących z instytucją,
• Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy,
• Prowadzenie diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów
przyszłości,
• Upowszechnianie modelu kształcenia dualnego,
• Inicjowanie kształcenia powiązanego z potrzebami rynku pracy,
• Opracowywanie materiałów doradczych i edukacyjnych,
• Dokumentowanie prowadzonego procesu doradczego,
• Współpraca z instytucjami wspierającymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
• współudział w promowaniu kształcenia zawodowego przez CWRKDiZ w Koninie,
• współtworzenie i opracowanie materiałów reklamowych o/dla CWRKDiZ w Koninie oraz
przygotowanie akcji promocyjnych, dbałość o ich dostępność i właściwe wykorzystanie,
• realizowanie prac związanych z przygotowaniem konferencji i debat, szkoleń dla
pracodawców,
• opracowanie i prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi
i merytorycznymi z zachowaniem rzetelności, terminowości i dbałości ich przygotowania,
• Współpraca z pionem merytorycznym i administracyjnym CWRKDiZ w Koninie,
• Opracowywania dokumentacji projektowej/konkursowej, związanej z pozyskiwaniem
funduszy unijnych.
Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• staż pracy co najmniej 1 rok
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność,
• wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym – preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:

Skip to content