Nazwa projektu: „Europa otwarta na zawodowców” 

Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027.

Nr Umowy / Nr Projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008768

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Cele szczegółowe obejmują:

 • wzrost kompetencji zawodowych, zgodnie z określonymi w programach praktyk efektami uczenia się uczniów w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik logistyk i technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • poznanie nowych narzędzi i metod pracy z uczniem w placówkach KSZ przez kadrę zgodnie z programami job- shadowing (obserwacja pracy);
 • poprawa umiejętności zarządzania placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego przez kadrę;
 • wzrost umiędzynarodowienia organizacji partnerskich;
 • wzrost liczby mobilności międzynarodowych;
 • zapewnienie wysokiej jakości miejsc praktyk;
 • wzrost rozpoznawalności efektów kształcenia;
 • wdrożenie procedur kumulowania i uznawania osiągnięć;
 • poprawa umiejętności zarządzania projektami;

Wartość: 61 963 EUR

Kwota dofinansowania: 61 963 EUR

Poziom dofinansowania: 100%

Termin:

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2021 r.

Data zakończenia projektu: 30 listopada 2022 r.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, składającym się z pięciu organizacji. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pełni rolę wnioskodawcy i lidera konsorcjum. Partnerzy, to cztery placówki, prowadzące kształcenia zawodowe.  

Realizujący projekt: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wnioskodawca, lider konsorcjum  

Partnerzy konsorcjum biorący udział w projekcie:

 1. Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy
 2. Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Działania w projekcie obejmują:

 • organizację 24 mobilności uczniów,
 • organizację 12 mobilności kadry,
 • organizację 30 godzin/uczeń przygotowania językowego,
 • organizację 2 godzin/uczeń przygotowania pedagogicznego,
 • organizację 2 godzin/uczeń przygotowania kulturowego,
 • udostępnienie 24 uczestnikom licencji na testy biegłości językowej i kursy językowe w systemie Online Linguistic Support (OLS),
 • realizacja programu kulturowego, wycieczki do Porto, Guimarães, Bom Jesus, Braga i Apúlia,
 • wdrożenie elementów systemu ECVET,
 • wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.
Skip to content