Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym było przedmiotem wczorajszej konferencji zorganizowanej przez CWRKDiZ w Koninie.

W gościnnych progach Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, które było współorganizatorem wydarzenia, spotkali się przedstawiciele instytucji zaangażowanych w procesy wspierania młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Podjęto wątki tematyczne istotne dla specjalistów wykorzystujących na co dzień narzędzia doradztwa zawodowego.
Rolę i znaczenie doradztwa zawodowego w szkole przedstawiła w swoim wystąpieniu Dorota Kinal DEiN Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, która jednocześnie moderowała sesje dyskusyjne. Temat: „Formy i rodzaje wsparcia młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanej społecznie w ramach Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych. Zasady działalności placówek MOS i MOW” w obrazowy sposób przybliżył Maciej Kucman- Wicedyrektor ds. dydaktyczno- resocjalizacyjnych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej. Analizę wybranych problemów dot. zagrożenia niedostosowaniem społecznym w ujęciu statystycznym przeprowadziła dr hab. Kinga Przybyszewska, prof. ANS, Kierownik Katedry Nauk Społecznych, ANS w Koninie, a zagadnienie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej – na przykładzie doświadczeń powiatu konińskiego przedstawiła p. Dorota Kaźmierczak – Kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Klamrą spinającą konferencję był dwugłos doradców zawodowych CWRKDIZ w Koninie Anny Koziarskiej i Przemysława Trawczyńskiego na temat praktycznych metod i narzędzi doradczych przydatnych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Podsumowania konferencji dokonał jej główny pomysłodawca i organizator Dyrektor CWRKDiZ w Koninie Andrzej Budny.

Skip to content