Podsumowanie Warsztatu pn.: „Przeciwdziałanie trudnościom przedsiębiorstw w pozyskaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej – możliwości kształcenia dualnego w Polsce”w ramach II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 23 września 2019 r.

Organizator:  Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Prowadzący: Arleta Jaśniewicz, Przemysław Trawczyński

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego której celem jest:

 • promocja szkół zawodowych i rzemieślniczych jako szkół tzw. „pierwszego wyboru” wśród uczniów szkół podstawowych,
 • szeroko rozumiane wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe w osiąganiu wysokich efektów kształcenia,
 • promocję kształcenia dualnego wśród pracodawców i innych interesariuszy sektora edukacji zawodowej i rynku pracy.

Warsztat pn.: „Przeciwdziałanie trudnościom przedsiębiorstw…..”, pozwolił na nawiązanie relacji oraz dyskusję pomiędzy interesariuszami sektora przedsiębiorczości, rynku pracy i sektora edukacji, dotyczącej dostępnych  instrumentów oraz problemów i wyzwań związanych z kształceniem zawodowym i dualnym.

Stwierdzono, że stan kształcenia dualnego w Polsce zleży od poziomu kształcenia, przy czym najlepiej funkcjonuje on w przypadku szkół  branżowych I stopnia oraz kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego (dotyczy wybranych uczelni i kierunków). Omówiono bieżące uwarunkowania prawne oraz aktualne zmiany dotyczące przedsiębiorstw w procesie kształcenia dualnego. Po przedstawieniu najnowszych zmian prawnych i praktycznych udogodnień skierowanych do pracodawców/przedsiębiorców, uczestnicy z zainteresowaniem i uznaniem przyjęli fakt wzmocnienia roli przedsiębiorców w  procesie kształcenia zawodowego w Polsce. Wymieniono szereg ułatwień
i korzyści związanych z kształceniem dualnym na wszystkich poziomach kształcenia.

Zauważono, że:

 • system dualny ułatwia powiązanie szkolnictwa bezpośrednio z rynkiem pracy. Pracodawcy
  i potencjalni pracownicy nawiązują kontakt już na etapie nauczania. Pracowników kształci się zgodnie z wymaganiami rynku pracy,
 • w krajach stosujących ten system kształcenia znacząco spadło bezrobocie wśród młodych pracowników,
 • Jest to źródło wykwalifikowanych kadr dla małych firm.

Zostały zgłoszone jednocześnie następujące znaczne ograniczenia dotyczące przedsiębiorstw, głównie natury organizacyjnej i finansowej:

 • należy uwzględnić obecność dodatkowych osób – uczniów uczestniczących w procesie produkcji lub usług,
 • dodatkowe obostrzenia w zakresie warunków pracy, dotyczą uczniów – pracowników młodocianych, którzy nie ukończyli 18 roku życia,
 • wymagane jest zapewnienie odpowiedniej kadry, która oprócz kwalifikacji merytorycznych musi posiadać również kwalifikacje pedagogiczne wymagane przepisami prawa,
 • wymagane jest zapewnienie dodatkowego wyposażenia do celów dydaktycznych, które umożliwi osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia praktycznego zapisanych w podstawie programowej,
 • konieczne jest dostosowanie metod szkoleniowych i środków dydaktycznych itp.

Stwierdzono również, że wprowadzenie kompleksowych zmian systemowych, w szczególności dotyczących dostosowania kształcenia zawodowego i dualnego na poziomie technikum i szkoły branżowej II stopnia jest procesem długotrwałym i kosztownym, dlatego alternatywą jest realizacja działań wspierających w ramach lokalnych rynków edukacyjnych.

CWRKDiZ zaprezentowało szereg działań, zrealizowanych od początku działalności , tj. okres ok. dwóch lat, zarówno w zakresie orientacji zawodowej jak i wspierania kształcenia dualnego i zawodowego.

Działania te obejmują:

 • zorganizowanie dwóch konferencji naukowych,
 • warsztaty rynku pracy dla 800 uczniów kończących szkoły zawodowe w 2019 r.,
 • działania w zakresie orientacji zawodowej – Warsztaty zawodoznawcze dla ok. 2000 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli (70 edycji w 40 szkołach) ,
 • organizację edycji Nocy Zawodowców,
 • organizację czterech edycji gry miejskiej,
 • organizację czterech szkoleń i dwóch wizyt studyjnych dla doradców zawodowych,
 • współorganizację i udział w licznych imprezach edukacyjnych i gospodarczych (Kongres Gospodarczy, Targi Edukacyjne w Poznaniu),

CWRKDiZ organizuje również szereg działań o charakterze rozwiązań systemowych na obszarze Wielkopolski Wschodniej. Ścisła współpraca z placówkami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz licznymi interesariuszami rynku pracy i przedsiębiorcami pozwoliła na uruchomienie następujących projektów:

 • Badanie absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe , mające na celu zebranie informacji od uczniów kończących w 2019 roku kształcenie zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum na temat ich oceny: planów po ukończeniu szkoły, stopnia przygotowania do wejścia na rynek pracy, oczekiwań dotyczących pierwszej pracy. Badanie zostało zrealizowane na próbie 800 uczniów.
 • Projekt mobilności ponadnarodowych pn.: „Przez Portugalię na Europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”. Budżet projektu wynosi 150 tys. euro i jest on realizowany w konsorcjum CWRKDiZ (lider projektu) oraz czterech szkół: ZSGE w Koninie, ZST w Kole, ZSP w Kłodawie, ZSE w Słupcy. Główne działania w ramach projektu obejmują:
 • Trzytygodniowe praktyki w Portugalii dla 61 uczniów w 4 zawodach (logistyka, organizacja reklamy, spedycja, informatyka). Ponadto projekt obejmie 8 nauczycieli opiekunów.
 • 30 -godzinny kurs j. angielskiego
 • 10 – godzinny kurs j. portugalskiego
 • Wsparcie pedagogiczne i kulturowe – 16 godzin dydaktycznych
 • CV Europass w języku angielskim
 • Wdrożenie elementów ECVET (Europejski System Uznawania Kwalifikacji w Sektorze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego)
 • Certyfikat Europass Mobilność.

Oprócz bezpośrednich korzyści związanych z obyciem zagranicznych praktyk, projekt pozwoli na znaczące podniesienie jakości stosownych narzędzi potwierdzania kwalifikacji, dzięki narzędziom Europass i ECVET.

Oprócz realizacji projektu Erasmus+, CWRKDiZ pełni rolę Regionalnego Punktu Informacyjnego,
dla programów wdrażanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+, co pozwoli w perspektywie znacząco zwiększyć dostęp do informacji na temat programów mobilności i w efekcie zwiększy liczbę dostępnych mobilności zagranicznych na terenie Wielkopolski, w tym Wielkopolski Wschodniej.

Na jakość kształcenia zawodowego wpływa również kształcenie w obszarze przedsiębiorczości. Uczniowie o zainteresowaniach lub rodzinnych tradycjach przedsiębiorczych są wspierani przez szkoły w ramach autorskiego i innowacyjny Projektu Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. CWRKDiZ jest autorem modelu SIP, którego celem jest edukacja ekonomiczna uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.  Projekt został z zainaugurowany w dniu 12 września 2019 r i przystąpiło do niego 7 szkół z terenu Wielkopolski Wschodniej (ZSGE, ZS CKU w Koninie, ZSCKU w Kościelcu, ZSB, ZST w Kole, ZSE w Słupcy, ZSP w Zagórowie) oraz trzech partnerów (Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Przykładowe formy pracy obejmują:

 • wsparcie szkoleniowe dla uczniów (edukacja bankowa, opracowanie biznes planu, podatki, umowy w obrocie gospodarczym, zatrudnianie pracowników, finasowanie działalności),
 • spotkania z przedsiębiorcami i pracownikami przedsiębiorstw,
 • wizyty studyjne w przedsiębiorstwach,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenia dla nauczycieli.

Pracownicy CWRKDiZ w Koninie brali udział w warsztatach strategicznych , organizowanych przez UM Konina. Dzięki temu zaangażowaniu Projekt SIP został wpisany do  projektu Programu Wspierania Przedsiębiorczości, realizowanego przez Miasto Konin, co zostało oficjalnie zadeklarowane przez Prezydenta Miasta podczas Kongresu.

Istotnym elementem warsztatu była dyskusja na temat zasadności tworzenia klas patronackich. Przedsiębiorcy wyrazili swoje obawy dotyczące kosztów i ryzyk takiej działalności. W efekcie dyskusji zgodzono się, że formuła klas patronackich powinna być dostosowana do możliwości finansowych
i organizacyjnych przedsiębiorców. CWRKDiZ  w Koninie zadeklarowało pełnienie roli facylitatora współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, w szczególności z sektora MSP i szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na terenie Wielkopolski Wschodniej. Uczestnicy wyrazili duże zainteresowanie propozycjami CWRKDIZ w Koninie w zakresie wdrażania kształcenia dualnego, zwłaszcza organizacji klas patronackich i organizacji staży zawodowych.

Załącznik:

Prezentacja_Kongres__23.09.2019

Skip to content